Ek WIPE 21 jaar……’n goeie wipe!

Ek het tot op datum 38 skrywes gedoen. Hierdie een, die 39ste een, is anders. Baie anders. Hierdie een is vir myself, en dit gaan oor myself, met een doel: Om van “myself” en my sogenaamde “geestelike behoeftes” afstand te doen.

Dus….het ek geen verwagting dat soveel as één leser hierdie skrywe sal verstaan, sal “erken”, sal prys of sal bevestig nie. Dit maak nie saak nie. Hierdie skrywe is ook nie ‘n JANNIE-jammergat skryfstuk oor myself nie. Inteendeel. Vir mý is dit sekerlik die grootste openbaring nóg uit die Skrif. Dit het dus geen verwagting na mense toe nie.

Sien dit asof ek iets met jou deel, waaroor ek verskríklik opgewonde is! En as jy dit klaar gelees het, of terwyl jy dit lees, en jy verstaan nie wat ek hier sê nie……is dit completely okey.

Ek lees vandag die volgende woorde in ‘n engelse boek wat in 1927 vir die eerste keer gepubliseer is. Skrywer: Oswald Chambers.

“We are nowhere in the Bible commissioned to preach salvation or sanctification. We are comissioned to lift up Jesus Christ, thus, only to preach the Gospel!”

( John 12:32 and Hebrews 8:10-11, and 1 Corinthians 1:17)

Hierdie woorde slaan my asem weg! Want ek glo dit is waar.

Verder skryf hierdie gelowige, dat Jesus nie deur die kruisdood gegaan het, om van my ‘n “saint” te maak nie. Hoe utterly arrogant is so ‘n gedagte nie?! Hy het deur die kruisdood gegaan om die hele wêreld te red. Dit staan in 2 Korintiërs 5:15. “En HY het vir álmal gesterwe, sodat dié wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir HOM….”

Geen “ware saint” het ooit van hom/haarself n saint gemaak of dit geclaim nie. Inteendeel…..hulle is eers na hul dood, so verklaar, volgens die wil van GOD. Paulus is na sy dood “saint Paul” genoem.

Hy het nét die “Bediening van die Versoening” van GOD af gekry. (2 Kor. 5:18-21. Hierdie is dus ‘n ware BEDIENING!

Kan ék iemand red? Nee.

Kom iemand tot inkeer wanneer hy/sy sien en hoor wat die Here alles in “my” lewe gedoen het? Nee.

Vind wedergeboorte in ‘n hart plaas deur Bybelskool lering aan te bied? Nee. (Dit het nie in die 18 jaar wat ek dit aangebied het, gebeur nie. Dus: ‘n duidelike NEE)

Veroorsaak my konstante gebede van 6 jaar lank, van 17 jaar lank , van 21 jaar lank, dat ‘n ander persoon of geliefde tot wedergeboorte kom? Ek weet ons dink dit is so. Ons haal graag Jakobus 5:16 hier aan. Die waarheid is: NEE.

Oor “ek” gelowig genoeg of lank genoeg, of volhardend genoeg gebid het……en uiteindelik “grant” GOD toe my gebeds-versoek van wedergeboorte? NEE.

Hierdie is sekerlik een van die grootste dwaal-verkondigings en grootste laste wat sommige predikers op lidmate laai. Dit word dan ook ‘gebedslaste’ genoem. By implikasie: Jy MOET jare bid. Dis die ‘geheim’. Of, jy MOET bid sonder ophou. Dis die ‘resep’. Of die baie wrede ene……Jou geloof is nie sterk genoeg nie….daarom kom die een vir wie jý so bid nie tot bekeering nie.

Die ander wrede of sekerlik heel wreedste een: “Mense kan nie vir Jesus in jou sien nie, en daarom kom hulle nie tot bekeering of tot wedergeboorte nie!!” By implikasie: Jy moet heiliger word, jy moet gehoorsamer word, jy moet geestelik sterker groei. Dan liewe siel, sal iemand wie by jou verby stap, selfs van die klomp “christian energy en heiligheid in jou”; straks tot wedergeboorte kom. Dit het immers in Handelinge met Petrus gebeur.

So what is wróng with your spirituality dude….?!

God help ons!! Watter dwaalleer! Watter misleiding! Watter verdraaiing van die heilige Skrif!! Watter verskriklike ball-and-chain om jou geestelike nek om darem net 1 siel vir Jesus gewen te kry….. voor jy langbome toe gedra word of oor die see uitgestrooi word?

Wat sê die Skrif hieroor? Wat sê God hieroor? Watter voorbeeld van ware evangelie verkondiger…..het GOD ons gegee?

PAULUS. Ons bekende vriend, Paulus.

Ek lees verder aan Oswald Chambers se boodskap. Al wat ons moet doen, almal van ons, dwarsdeur die bank, is om Jesus Christus te VERHOOG. Joh. 12:32.

En hoe doen ons dit? Leer ken HOM sélf. Vind vir jousélf uit wie HY is.

Wat doen baie? Ons verhoog onsself. Ons werk ons sinneloos aan mens- uitgedinkte pogings tot ander se moontlike redding. Ek het Bybelkunde aandklasse aangebied vir “verlore en soekende siele”. Self verheffing, mooi verksans. Onbewustelik….but none the less. Ons spog met ons God gegewe gawes. Kamtig baie humble. Ons judge (en meet) ‘n ander ene wie nog nie gekom het tot waar ons gekom het nie. In stilte. But we do.

Al hierdie tipe harts gesindhede ontaard gou-gou in naywer en selfsug, in wanorde en in gemene dade, waarvan Jakobus 3:13-16 praat. Ek weet dit! Been there…..done that. Tot skaamte en skade. Jaloesie steek sy kop uit. Skyn bedienings. Op die oog af vol van wysheid, maar in werklikheid het dit bybedoelings. Is dit vals, partydig, onverdraagsaam, kompeterend, onvriendelik en leeg. Jammerlik.

Ons weet GOD werk deur enige iets. Hy het deur ‘n donkie gepraat. Ons weet GOD kan enige siel, enige gees, enige verstand op enige tyd of manier open om die Skrif te verstaan. Lukas 24 is duidelik hieromtrent. En juistement, in die Lig hiervan, dink ons steeds ons opgelegde God gegewe taak is om “wedergeboorte” en “heiligmaking” te verkondig aan arme soekende siele.

So bye the way…..Om “heiligmaking” te verkondig, i.p.v. die Evangelie, is om persé vir ‘n ander siel te vertel dat hy of sy nog nie is waar jý is nie. Om “wedergeboorte” te wil verkondig (Joh. 3); is om skuldgevoelens te pak soos ‘n tabernakel in die woestyn.

As ons dít nie doen nie, gryp sommiges graag die doop. Klein doop. Groot doop. Nie een van hierdie 2 aksies van my en jou bewerk of bring of gee of verseker wedergeboorte nie! Nóg ‘n dwaling.

Ek weet van gelowiges wie gedoop is, en omdat hulle dan “terugval in sonde”; is hulle die kerk of die heilige instansie belet. God help ons!!! Dan verkondig ek wie ander doop, dat my doop aksie daardie persoon moes of sou bring tot wedergeboorte. Ek lees vir jou en vir myself, 1 Korintiërs 1:17…. “Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar OM DIE EVANGELIE TE VERKONDIG, en dit nie met woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die KRUIS VAN CHRISTUS SY KRAG VERLOOR.” Laat ek liefs nie nou stilstaan by hierdie grootste geveg van alle tye nie. Dit is bejammerenswaardig to say the least.

Hou vas………..

Terug by Paulus. Soveel wedergebore Christene (???); gaan vir ‘bevrydings sessies’ na ander gewone christen mense toe, wie netso feilbaar is soos hulle. Net Paulus het nie nodig gehad om so iets te doen nie.🤔🤔Hy skryf in 2 Korintiërs 5:17 “IEMAND WAT AAN CHRISTUS BEHOORT, IS ‘N NUWE MENS. DIE OUE IS VERBY, DIE NUWE HET GEKOM. DIT ALLES IS DIE WERK VAN GOD.”

Paulus sou sekerlik vandag deur sommige kerk-leiers of pastore gestuur word vir ‘n bietjie “bevryding”. Want ooooo wee!!!! Die Satan het hom ingehaal……hy is in die tronk gestop. Hy is geslaan. Hy is onteer. Hy het in oproere beland. Hy is behandel as ‘n verleier en as ‘n bedroefde. Dit staan alles (en nog meer) in 2 Korintiërs 6:4-10.

Jammer. Ek “koop” sékere bevrydings-bedieninge vireers nie verder nie. Ek sal graag die waarheid hiervan wou weet. Dis nie nou die plek vir so ‘n bespreking nie. Ons ken maar net ten dele……sê 1 Kor. 13. Ek hou maar by my vriend, Paulus…..

Paulus praat nie oor homself nie. Of oor hoe goed hy is, of oor al sy Bybelkursusse of oor hoe God van hom ‘n “saint” gemaak het nie! Inteendeel. Sy outcry is dat GOD hom sal behoed om oor niks anders te roem, as oor die kruis van ons Here Jesus CHRISTUS nie, want sê hy……deur die KRUIS, is die wêreld vir my dood, en ek vir die wêreld. Galasiërs 6:14. By implikasie……Paulus “bestaan nie”. Al wat bestaan is die woorde wat die Gees hom gee, wat uit sy mond uitgaan om Jesus Christus te verhoog en te verkondig. Selfs nie eens sy geleerdheid of welsprekendheid, wat hy sonder twyfel gehad het, is sy terugvaller of sy kruk nie. Hy sê dit self in 1 Korintiërs 2:4. Hy staan dus nêrens met uitgewerkte oorgelewerde preeke of afgelese papiertjies in sy hande nie. I most certainly do not think so…..

1 Korintiërs 1:18 -30 spel die krag van GOD uit……die krag wat net aan GOD behoort, naamlik, die boodskap van die kruis. Voor GOD het geen mens dus iets om op te roem nie…..dis net aan GOD te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Verse 29-30.

Hoeveel predikers word verhoog?

Hoeveel predikers verhoog en verhef hulself nie? Geniet die lime light en die acculates van die “titel”, om nie te praat van die hype wat performances hulle gee nie. Ook word hulle op die koop toe vir elke bakketel geraadpleeg asof hulle die Pope is? En hulle moet alles aanspreek en alles uitsorteer en elke congregation lid se gemors skoonvee. As dit die geval is vriend/vriendin, prediker, word jy verhoog, en sal jy uitbrand. Keer op keer.

RERIG!!!!?????

Waarmee is ons besig?

Paulus se lewensmotto is die volgende woorde: “OM TE LEWE IS CHRISTUS, EN OM TE STERWE IS WINS.” Verder verklaar hy dat ‘n dienaar van die Here ONREG moet kan dra.

My introspeksie:

Wie verhoog ek?

Word ek verhoog?

Na wie toe gaan ek in my tye van onreg of swaar kry?

Verdra ek onreg of is ek ‘n verontregte spiritual victom wie dan sooooo goed doen aan ander? (Gosh!!!!)

Waarin roem ek? Dalk in my ondervinding? In my studies? In my God gegewe gawe van die Woord? In my eie sogenaamde “bediening”?

Verwys ek mense wie soekend is na Jesus Christus, na die kruis toe, na die Woord toe, …..of verwys ek hulle na doodgewone feilbare ménse toe?

Verhoog ek myself wanneer ek die Woord verkondig……en indien ek die Woord verkondig, is dit die Evangelie boodskap, of is dit “intellektuele storietjies” ?

Die vraag is, wat beteken hierdie ROEM?

Dit is om iets above and beyond te verhoog, aan te beveel, te “bemark”, te verheerlik, letterlik te kere te gaan oor iets/ iemand.

Hy wat wil roem moet in die Here roem…….sê die Skrif.

My tutorpastoor het altyd gesê: Keep it simple.

Keep with Christ and the cross.

Hiervoor benodig niémand geleerdheid of welsprekendheid nie. Hiervoor tel geen voorkoms, titel of status nie. En die waarheid is……..voor ons as mens nie onsself, ons geestelike begeertes of behoeftes of ambisies completely afgesny het nie, verstaan ons nie die verkondiging of die boodskap van die Evangelie van Jesus Christus werklikwaar nie.

En weer stamp Chambers se gedagte my in die maag. ‘N Goeie stamp. ‘N nodige stamp…….

Just play along for a while……

“If GOD were human, how sick to the heart and weary He would be of the constant requests we make for our salvation, and for our sanctification. We tax His energies from morning till night for “things” for ourselves…..please Lord, something for “me” to be delivered from.

(Is dit nie presiés hoe ons pastore/priesters/predikante/evangeliste “verhoog” nie….🤔?)

When we truly touch the bedrock of the reality of the Gospel of God, we shall never bother GOD any further with little me-myself-I plaints.

The one passion of Paul’s life, was to proclaim the Gospel of GOD. He welcomed heart-breaks, disillusionments, tribulation….for one reason only……because these things kept him in unmoved devotion to the Gospel of Christ.”

Ek dink ek begin van voor af en wipe 21 jaar se ondervinding, se ervaring, se opinies.

Na 21 jaar in diens van God, staan ek vanaand voor die genadetroon, slegs op grond van toestemming wat God my daartoe gee, in Hebreërs 4:16……om barmhartigheid en genade te ontvang, en Paulus se versugting voor God se troon saggies en bewend te prewel:

“MAG GOD VERHOED DAT EK OOIT OOR IETS ANDERS ROEM AS OOR DIE KRUIS VAN ONS HERE JESUS CHRISTUS.” God help my!

Shalom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s